ข่าวสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท

 

 

แนะนำ สินเชื่อจาก ธ.ไทยพาณิชย์

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 100 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท

1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย

 2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ

2.1 สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ

2.2 หากมีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการได้ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
– กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
– ค่ารักษาพยาบาล
– เงินชดเชย
– เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนศึกษาบุตร
– ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
– เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย หรือประสบภัยพิบัติ
– เงินช่วยเหลือการจัดการศพ

 

 

แนะนำ สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >>  สินเชื่อเสริม S C B สมัคร ที่นี่ ไม่ต้องมีบัญชี เงินทันเด้อ แอปถูกกฎหมาย อนุมัติเร็วทันใจ

 

 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ(แบบ สด.43) เท่านั้น

3.3 สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

แนะนำ สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >> การเงินมีปัญหาเมื่อไหร่ นึกถึง สินเชื่อ เพื่อคุณ ของ ออมสิน

 

4. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และปิดชําระเงินเวลา21.00 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ชําระเงินโดยใช้ QR Code ที่ได้รับผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินชํารุดสูญหาย หรือส่งใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ QR Code ผู้สมัครสามารถ ค้นหาในเมนู “พิมพ์ใบชําระเงิน” ที่เว็ปไซต์รับสมัครสอบโดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถขอ QR Code ใบแจ้งการชําระเงินใหม่ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 นํา QR Code ใบแจ้งการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผ่าน Application ทางการเงินทุกธนาคารได้ ตั้งแต่ วันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566 โดยเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย

 

>>  ข่าวสินเชื่อ เงินกู้ยืมทั้งหมด คลิกที่นี่ <<