ข่าวสมัครงานอาชีพ

9 อันดับคณะ เรียนจบมา สมัครงานอะไร บริษัทใหญ่ๆ ก็อยากรับ

 

1. คณะบริหารธุรกิจ

คณะยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่อยากเข้า เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุก ๆ ด้าน มีหลากหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมบริการ หรือ การจัดการอุตสาหกรรม ทำให้มีงานค่อนข้างหลากหลายสำหรับคนที่คนเรียนจบคณะนี้

**งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ งานจัดซื้อ ธุรการ งานธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานบัญชี รวมไปถึงงานบริการลูกค้า หรือ Call Center

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะที่จบออกมาแล้วมีงานทำแน่นอน แถมยังมีค่าตอบแทนสูง เป็นวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการผลิต ซึ่งงานที่ทำได้ก็จะแยกตามประเภทของวิศวกรในสาขาต่าง ๆ

 

 

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

งานวิศวกรสายต่าง ๆ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม รวมไปถึงงานอื่น ๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานขนส่ง คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพในโรงงาน

3.คณะวิทยาศาสตร์

คณะนี้จะเน้นศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาด้วยการสังเกต และค้นคว้าจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรามีความเป็นมายังไง สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นยังไง ซึ่งมีหลายสาขาให้เรียน เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีวิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา ส่วนมากคนที่เรียนคณะนี้จะมีบุคลิกที่ชอบการสังเกต ชอบคิด ชอบทดลอง

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ หรืองานในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน

 

4.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะน่าเรียนสำหรับคนชอบตัวเลขและการคิดคำนวณ การเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในโลกการทำงานจริง โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ

 

 

 

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะน่าเรียนสำหรับคนยุคดิจิทัล เป็นการเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมส์ นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักการตลาดออนไลน์

 

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสำหรับคนชอบศิลปะ และการออกแบบ การศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ คนเรียนคณะนี้จะมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ แฟชั่นดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ มัณฑนากร ช่างภาพ

 

7.คณะจิตวิทยา

คณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษา โดยนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือด้านปัญหาสุขภาพจิต

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

งานฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม นักวางแผนการตลาด นักขาย Account Executive นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักวิเคราะห์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจิตวิทยา งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา

 

8.คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

เป็นคณะที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งเป็นสาขาวิชาภาษาต่าง ๆ เช่น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ส่วนมนุษยศาสตร์จะเพิ่มเข้ามาในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

นักเขียน บรรณาธิการ นักแปล นักพิสูจน์อักษร Copywriter ติวเตอร์สอนภาษา เซลล์ AE รวมถึงงานบริการลูกค้า Call Center

 

9.คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์

คณะที่เป็นวิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาแล้วผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานยังไงให้น่าสนใจ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การแสดง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด

*งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้

งานสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น นักข่าว งานวิทยุ โทรทัศน์ งานประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์ ช่างภาพ นักการตลาด นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร Copywrite นักแปลภาษา

ที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคณะที่มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เมื่อจบออกมาแล้ว โอกาสในการทำงานจะมีค่อนข้างสูง  อีกอย่างหนึ่ง แนวทางในการประกอบอาชีพตามคณะต่าง ๆ ยังมีอีกมากมายให้เราได้ไปศึกษาเพิ่มกัน ยังไงก็แล้วแต่ หวังว่าน้องที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือจบใหม่แต่ไม่รู้จะสมัครงานอะไรได้ไอเดียเพิ่มเติมในการสมัครงาน ทุกคณะ ทุกอาชีพมีดีในตัวหมด ดังนั้นจงเลือกสิ่งที่ใช่และเป็นตัวเรามากที่สุด