ข่าวสินเชื่อ การเงิน

การเงินมีปัญหาเมื่อไหร่ นึกถึง สินเชื่อ เพื่อคุณ ของ ออมสิน

จุดเด่น

  • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
  • วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย
  • ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

อาชีพ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก ลูกค้าใหม่
ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่เกิน 20,000 บาท
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :  สูงสุด 2 ปี (24 งวด)

คุณสมบัติผู้กู้  เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
  • ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
    **กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

เงินงวดผ่อนชำระ

วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนชำระ 24 งวด (บาท)
8,000 390
10,000 485
15,000 730
20,000 970
25,000 1,250
30,000 1,500

 

 

 

 

ระยะเวลาให้บริการ

เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566