ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน ให้ยืม 100,000

เปิดให้ผ่าน แอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สำหรับผู้ใช้งาน iOS ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

วัตถุประสงค์

-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

-ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลา ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

-ร้านห้องแถว -ร้านอาหารในห้าง / ฟู้ดคอร์ท

-ภัตตาคาร -รถฟู้ดทรัค

-Pop-up Store -Booth / Kios

 

 

 

 

สินเชื่อที่อยากแนะนำ

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

-ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร  -ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

-รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น -ยื่นกู้ผ่าน MyMo

-รอรับผลอนุมัติทาง SMS  -ทำสัญญาผ่าน MyMo

 

 

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคาร

ออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login

เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลา

ที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

 

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออนสิน

 

คุณสมบัติและประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถยื่นกู้ได้

 

อ่าน  ทรู ให้ยืมเงินไปใช้ 10,000 ใช้ก่อน คืนทีหลัง

 

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

  • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
  • ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
  • โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4.มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

  • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • วัตถุประสงค์-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19วงเงินสินเชื่อต่อราย-ไม่เกินรายละ 100,000 บาทกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –