ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กู้เงินไม่เกิน 3 แสนบาท

สินเชื่อไม่ว่าอาชีพไหนก็กู้ได้ ลูกจ้าง เจ้าของร้าน แม่ค้าออนไลน์ ร้านค้าโชห่วย สินเชื่อคนขับรถแท็กซี่ วิน จยย. ก็กู้ได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ครม. เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิด จากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้น

การพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อนี้

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย

เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น

และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายสินเชื่อของออนไลน์ ฯลฯ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

 

 

สินเชื่อที่อยากแนะนำ

 

 

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน

เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ

รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

เกณฑ์วงเงินสินเชื่อ

– วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

– ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

– ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย

 

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –