ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ออมสินปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน

 

เปิดรายละเอียด สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สูงสุดรายละ 2 แสนบาท ผ่อนได้นาน 8 ปี เช็กคุณสมบัติ รายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

โลกออนไลน์มีการแชร์ข่าว “ออมสินปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน” ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ออกมายืนยันว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ทำให้หลายคนอยากรู้รายละเอียดของ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน กันเป็นอย่างมาก

 

 

รายละเอียดสินเชื่อ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ”

จำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

 

การชำระเงินกู้ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

– ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
– รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
– รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน :

– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
– การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

 

 

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

คุณสมบัติ :

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

– กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

– หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คอลเซ็นเตอร์ 1115

 

Comments are closed.