ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ออมสิน เปิดลงทะเบียน รับเงิน 30,000 ผ่านเว็บไซต์

ธนาคารออมสินเดินหน้าช่วยลูกค้าเก่าปล่อยสินเชื่อเพิ่อคุณวงเงินรายละ 30,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าธนาคารออมสินได้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณแล้วนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน พนักงานประจำ ลูกค้าเก่า กู้เงินได้ ผ่านสบาย

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อ

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • รอทำรายการผ่านสาขา หรือ แอปมายโม MyMo
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • รายละ ไม่เกิน 30,000 บาท
 • สมัครและทำรายการให้แล้วเสร็จก่อน 31 ธันวคม 2566 (หรือวงเงินเต็มจำนวน)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน ปล่อยให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท

 • สัญชาติไทย
 • อายุเกิน 20 – 60 ปี
 • เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน
 • มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • อยู่ใน 2 กลุ่มเป้าหมายของการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณ

ลูกค้าเดิม ที่ผ่อนชำระดีติดต่อกันเกิน 12 เดือน

ลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อคุณที่ปล่อยให้กู้
รายละไม่เกิน 30,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระ
ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด

อัตราดอกเบี้ย
ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน
ผิดนัดชำระ คิดอัตราดอกเบี้ย +3% ตอปี หรือ 18% ต่อปี
สินเชื่อเพื่อคุณใช้หลักประกันเงินกู้อะไรบ้าง
ไม่ใช้หลักประกัน

ยืมเงินสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน ส่งงวดละเท่าไร

ยกตัวอย่างการเลือกผ่อนชำระ 24 งวด หรือ ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อคุณ 24 เดือน

 • วงเงินกู้ 30,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,500 บาท
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,250 บาท
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 970 บาท
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท ผ่อนเดือนละ 730 บาท
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 485 บาท
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท ผ่อนเดือนละ 250 บาท

กู้เงินออมสิน สินเชื่อ เพื่อคุณ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 • สำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือนล่าสุด)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าบัญชี เดือนล่าสุด (Statement)

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

 • เข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อออมสิน พร้อมกับยืนยัน
 • ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • เลือกประเภทลูกค้า
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับแนบหลักฐานการประกอบอาชีพ
 • เลือกสาขาธนาคารออมสินที่สะดวกในการติดต่อเกียวกับสินเชื่อเพื่อคุณ
 • ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดปุ่ม ยืนยัน
 • ระบบส่งใบสมัครยืมเงินออมสินเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

ให้ท่านกดลิ้งเว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 อ่านรายละเอียด และ เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อออมสิน
ให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคุณ” และยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตาม พร้อมกับยื่นยัน โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง

☑ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว และโดยการกดลงทะเบียนด้านล่างนี้ ให้ถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวของข้าพเจ้า

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
หน้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 13 หลัก

ต้องเป็นเลขบัตรประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิน
หากท่านยังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน แนะนำให้เปิดบัญชีใหม่ธนาคารออมสินได้ที่สาขาใกล้บ้านครับ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทลูกค้า แล้วกดตกลง

ประเภทลูกค้า ระบบจะมีให้เลือก 2 อย่างคือ

อาชีพอิสระ

อาชีพพนักงานประจำ หรือ อาชีพรายได้ประจำ

*ระบบจะตรวจสอบข้อมุลในฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน หากตรงกับเงื่อนไข ท่าจะได้ทำขั้นตอนต่อไป

สถานะ คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คือ คุณกู้สินเชื่อนี้ไม่ได้ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ เอกสารแนบ

การกรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางส่วนธนาคารออมสินจะดึงมาให้

 • คำนำหน้า
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ไปรษณีย์
 • ระดับการศึกษา
 • จำนวนบุตรทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน หรือ สาขาธนาคารออมสินที่ท่านสะดวกที่สุด

 • เลือกจังหวัดสาขาธนาคารออมสิน
 • อำเภอ
 • ธนาคารออมสินสาขา
 • วันที่ สะดวกติดต่อสาขา
 • ระบบจะเริ่มเปิดสินเชื่อตัวนี้ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป แนะนำให้ลงทะเบียนรอไว้ก่อนนะครับ

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกมาให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วกดปุ่ม ยืนยัน
กรุณาระบุตัวอักษรตามรูป ให้ท่านกรอกตัวอักษร 4 ตัวที่ปรากฏบนรูป แล้วกดปุ่มตกลง

*ดูลำบากหน่อยก็ขอให้กดปุ่มฟังเสียงแทนได้ครับ

ขั้นตอนที่ 8 ธนาคารแจ้งว่า ได้รับข้อมูลสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ เรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนที่ แสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนขอยืมเงินธนาคารออมสินในสินเชื่อเพื่อคุณเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านรอเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินติดต่อมาตามวันเวลานัดหมาย ที่ท่านได้เลือกไว้ในขึ้นตอนที่ 6

 

ถามตอบ เกี่ยวกับวิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินล่าสุด

ติดบูโรสามารถกู้เงินกับออมสินได้ไหม?
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติ

สินเชื่อเพื่อคุณออมสินยืมเงินได้กี่บาท?
5,000 – 30,000 บาท

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณได้ที่ไหน?
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสิน หรือ สินเชื่อเพื่อคุณ กี่วันอนุมัติ?
รอตรวจสอบคุณสมบัติ 26 พ.ค. 66 เป็นต้นไป ก่อนนะครับ

ยืมเงินธนาคารออมสินใช้เอกสารอะไรบ้าง?
บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และ สเตทเม้นย้อนหลัง 1 เดือน

คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คืออะไร?
ท่านไม่สามารถกู้เงินได้ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

 

กดลงทะเบียน

ลิ้งค์ >> https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNFU/