ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ไทยพาณิชย์ เปิดให้ยืม 20,000 ผ่อนสบาย

สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อด่วน สมัครสินเชื่อเงินสด ง่ายๆ ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาค ารของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

 

 

มีวิธีการชำระเงิ นต่างๆ ที่สะดวก ให้เราดูร ายละเอียดและวิธีการสมัครข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

– สมั ครง่ายไม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน

-หากอนุมัติ ธนาค ารจะโอนเ งินเข้าบัญชี ลู กค้ าแจ้งมา

-อนุมัติวงเงิ น 20,000-5,000,000 บ าท

-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าทผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เงิ นกู้ 30,001-99,999 บ า ท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-เ งินกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ายธนาค ารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน

– ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สิ นเชื่ อส่วนบุคคล สิ นเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว

– อนุมัติวงเงิ น 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ระยะเวล าผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

 

สิ นเชื่ อส่วนบุคคล อัตร าดอกเบี้ยเงินกู้ด่วน

– สิ นเ ชื่อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมั คร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้ขั้นต่ำ – 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับส มัครเป็นพนักงาน

– เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ

เอกส ารการส มัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาช นหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรั ฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาช นและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเ งินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเ งินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบีย น/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาค ารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม

-อัตร าดอกเบี้ยสิ นเชื่ อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลู กค้ าที่สมั คร

โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาค ม 2021 ถึง 30 กันยายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวล าชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสิ นเชื่ อเป็นไปตามระเบียบธนาค าร

-ธนาค ารขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด

หรือยกเ ลิกร ายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ

เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าได้

– กรณีพิพาท คำตัดสิ นของธนาค ารถือเป็นที่สิ้ นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบีย นสิ นเชื่ อกับธนาค ารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777