ข่าวสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

 

 

 

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัคร 10 – 19 มิถุนายน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สั่งก้ด งานผลิตส์อองค์กร กองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
– มีประสบการณ์ต้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี

2.นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกองป้องกันกรทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลขนมีประสบการณ์ด่านการออกแขบจัตทำสั่อประชาสัมฟันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคล

3.นักประชาสัมพันธ์ – สังกัด งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปก.ข.7 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอ็นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี

 

การรับสมัคร

  1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
  2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  3. สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตามเรื่อง สมัครงานตำแหน่ง
  4. เอกสารหลักฐานการชำระเงิน มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pwajobjob@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2567