ข่าวสมัครงาน

รถไฟฟ้า รับสมัครงานประจำปี 2567 หลายตำแหน่ง ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา

รถไฟฟ้า รับสมัครงานประจำปี 2567

 

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงานประจำปี 2567 หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร online บัดนี้ – 22 เมษายน 2567

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่ง วิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2567 (1 อัตรา)

วันที่รับสมัคร: 08 เมษายน 2567 – 22 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น อาคารสถานีรถฟฟ้า โครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับ และ อุโมงค์รถไฟฟ้า
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงแบบแก้ไขและการซ่อมบำรุงตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโครงสร้างฟื้นฐานและควบคุมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เข้าใจและมีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Excel, Word และ Power point เป็นต้น
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ทำ และมีความตั้งใจในการทำงาน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ปี 2567 (2) (1 อัตรา)

วันที่รับสมัคร : 08 เมษายน 2567 – 22 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความพร้อมการให้บริการ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบรถไฟฟ้าในระดับสากล
 • ดูแลเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความขยันและอดทน
 • มีความตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ปี 2567 (1 อัตรา)

วันที่รับสมัคร : 08 เมษายน 2567 – 22 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Safety Training for staffs contractors sub-contractors and the concerned parties)
 • การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Joint Emergency Exercise)
 • การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Reporting and Incident Investigation)
 • การส่งเสริมการสื่อสาร และการตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Communication and Safety Awareness Promotion)
 • ฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่จบตรงสาขาที่ระบุ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ผู้ที่จบไม่ตรงสาขาที่ระบุ มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้ในการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย
 • ความรู้ในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
 • ความรู้ในการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการแจกจ่ายข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย
 • ความรู้ในการจัดทำระบบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้แก่ MS word / MS Excel / MS Power Point / MS Picture Manager
 • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีการให้บริการที่ดี
 • มีความเสียสละ
 • มีความเข้าใจในหน่วยงาน และองค์กร

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม ปี 2567 (1 อัตรา) 

วันที่รับสมัคร : 05 เมษายน 2567 – 19 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ในพื้นที่ (หน้างาน) ให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของระบบโทรคมนาคม และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล และสรุปผลการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์เอกสารทางเทคนิค และภาพวาดอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสำหรับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา
  Safety and Quality System – ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Sisk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ดังต่อไปนี้ SMS (Wonder ware) and PLC (Mitsubishi) Systems/Unix Operation Systems/Database System Oracle,SOL and MySQL/Digital
 • Radio Systems (TETRA)/Understanding of Communication technology (LAN, WAN, Fiber Optic, Radio) /CCTV systems and Access Control Systems /PABX System (Alcate)
 • ทักษะการซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม
 • ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 

การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์  https://www.srtet.co.th/th/career หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น