ข่าวสมัครงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 – 30 มีนาคม 2567

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือ
3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– ทางการตลาด หรือ
– ทางการโฆษณา หรือ
– ทางการประชาสัมพันธ์ หรือ
4 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือ
5 สาขาวิชาภาษา – ทางภาษาอังกฤษ

 

 

แนวข้อสอบ

>> แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู) <<

 

 

2 ตำแหน่ง นิติกร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง
คุณสมบัติเจฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3 ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ไต้แก่
ส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิขารัฐศาสตร์ หรือ
2 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ
3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
4 สาขาวิชาการจัดการ หรือ
5 สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– ทางภูมิศาสตร์ หรือ
– ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือ
8 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4 ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างจำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
2 ส่วนวิชาการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– ทางธรณีวิทยา หรือ
– ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
– ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หรือ
– ทางวิศวกรรมธรณี หรือ
– ทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

5 ตำแหน่ง วิศวกร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างจำนวน 3 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา

6 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนโลหะหนักและสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– ทางเคมี หรือ
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– ทางชีววิทยา หรือ
– ทางจุลชีววิทยา หรือ
3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– ทางวิศวกรรมเคมี หรือ
– ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
4 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน เทคนิค
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) (1 อัตรา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) (1 อัตรา)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ( 2อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่งดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาโยธา หรือ
2 สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
3 สาขาวิชาสำรวจ หรือ
4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
6 สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
7 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
9 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
10 สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
11 สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

8 ตำแหน่งข่างเจาะบ่อบาดาล
กลุ่มงาน เทคนิค
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างจำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุก
สาขาวิชา หรือ
2 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เปาล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
3 ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล
ทั้งนี้ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด (แนบท้ายเอกสารหมายเลข ๘)

 

แนวข้อสอบ

>> แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู) <<

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างจำนวน 5 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง (2 อัตรา)
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล (1 อัตรา)
3 ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) (1 อัตรา)
4 ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) (1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 สาขาวิชาการบัญชี หรือ
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน บริการ
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่
ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ในทุกสาขาวิชา

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงาน บริการ
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

12 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค
กลุ่มงาน บริการ
อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

13. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
กลุ่มงาน บริการ
อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ส่วนโลหะหนักและสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

14. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
กลุ่มงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างจำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
2 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
3 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
4 ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป้าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
1 ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
3 ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล
ทั้งนี้ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด (แนบท้าย
เอกสารหมายเลข 14)

แนวข้อสอบ

>> แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู) <<

 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dgr.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 – 30 มีนาคม 2567