ข่าวสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มี.ค 2567

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่ โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 18 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา คุณสมบัติเพิ่มเติม และสถานที่ปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ สาขาวิชา คุณสมบัติเพิ่มเติม และสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2

 

3. การรับสมัคร

3.1 ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง ติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยันแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทําการสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัคร ออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่” ภายในวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(ยกเว้น วันที่ 10 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และชําระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)