ข่าวสมัครงาน

ม.ราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานประจํา เงินเดือน 24,600 – 30,000 บาท

ม.ราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานประจํา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานประจํามหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รวม 5 อัตรา เงินเดือน 24,600 – 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ก.พ. 67

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจํามหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งอาจารย์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 24,600 – 30,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

สอนและวิจัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ :  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

3. มีผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือหรือตํารา ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี

4. มีผลงานการตีพิมพ์ที่สามารถใช้ชื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 3565

5. มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

6. หากเป็นผู้มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สอนและวิจัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ :  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3. มีผลงานการตีพิมพ์ที่สามารถใช้ชื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สอนและวิจัย สาขาวิชาสังคมศึกษา  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. มีผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือหรือตํารา ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

3. มีผลงานการตีพิมพ์ที่สามารถใช้ชื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สอนและวิจัย สาขาวิชาการประถมศึกษา :  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาบัณฑิต) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. สําเร็จการศึกษาระดับโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านการศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการ ประถมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต) และสอดคล้องกับ มาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3. มีผลงานการตีพิมพ์ที่สามารถใช้ชื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สอนและวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป :  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

2. มีผลงานการตีพิมพ์ที่สามารถใช้ชื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หากเป็นผู้มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/ และ

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน บรรจง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 จัดส่งด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ก.พ. 2567