ข่าวสมัครงาน

กรมชลประทาน จ้างแรงงานรอบใหม่ 1 หมื่นคน หวังสร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกร

 

กรมชลประทานเปิดแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 คน ภายในระยะเวลา 8 เดือน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ หวังสร้างรายได้ทดแทน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตร และประชาชน ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากกรมชลประทาน ระบุว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

อาทิ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น โดยในปีนี้มีแผนการขยายจ้างแรงงานเพิ่มประมาณ 9,472 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 8 เดือน (ตุลาคม 2566-พฤษภาคม 2567) วงเงินจ้างแรงงานประมาณ 7,196 บาท/คน/เดือน

โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่

  • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรในพื้นที่
  • สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่
  • ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป
  • และหากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกร หรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 4,877 คน หรือประมาณ 51% ของแผน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ อุบลราชธานี 485 คน จังหวัดพะเยา 268 คน และจังหวัดสุพรรณบุรี 251 คน
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า

จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อสอบถาม หรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460