ข่าวสมัครงาน

ธ.ออมสิน รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2567 ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานธนาคาร

 

ออมสิน รับสมัครงาน ปี 2567

 

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค 2567

 

ประกาศ ธนาคารออมสิน

เรื่อง เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7

1. รายละเอียดดังนี้

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7

 

2. คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 

3. วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 

4. สาขา

การเงิน
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์

 

5. ประสบการณ์ทำงาน

มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

6. ลักษณะงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

7. การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงานเป็นความผิดทางกฏหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครมีจงใจปกปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันทีโดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน  www.gsb.or.th