ข่าวสมัครงาน

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้าเป็นพนักงาน

“บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 21 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-17 พฤศจิกายน 2566

 

แนะนำ สินเชื่อ น่าสนใจ

⇒วิธีสมัคร สินเชื่อ อเนกประสงค์ 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

⇒กสิกร เปิดให้ลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ 30,000 บาท Founding Bank

 

“บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร

1. ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี ส่วนบริหารข้อมูลดิจิทัลสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 1 : จำนวน 1 อัตรา

2.ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 2 : จำนวน 5 อัตรา

3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้

4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ส่วนบริหารการพัฒนาระบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการ บริการดิจิทัล วิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 4 : จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

5. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 5 : จำนวน 2 อัตรา

6. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร แขนงไฟฟ้ากําลัง จากสภาวิศวกร รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 6 : จำนวน 1 อัตรา

7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 7 : จำนวน 3 อัตรา

8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 8 : จำนวน 2 อัตรา

9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 9 : จำนวน 1 อัตรา

10. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 10 : จำนวน 1 อัตรา

11. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 11 : จำนวน 1 อัตรา

 

แนะนำ สินเชื่อ น่าสนใจ

⇒วิธีสมัคร สินเชื่อ อเนกประสงค์ 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

⇒กสิกร เปิดให้ลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ 30,000 บาท Founding Bank

 

การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 

การกรอกใบสมัคร

– เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว”

และไปที่ “สมัครงาน-ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร

– เลือกคุณวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูล ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน สําหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้นก็ได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครให้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

 

แนะนำ สินเชื่อ น่าสนใจ

⇒วิธีสมัคร สินเชื่อ อเนกประสงค์ 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

⇒กสิกร เปิดให้ลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ 30,000 บาท Founding Bank