ข่าวสมัครงาน

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา

ธ.ออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกร 4-5 สังกัดส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
– เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
– อายุระหว่าง 20-30 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

ช่างเทคนิค 4-5 สังกัดส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
– เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
– อายุระหว่าง 20-30 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2567